SPECK PUMP

 

ปั๊มน้ำ ใช้ในการทำระบบกรองสระว่ายน้ำ ระบบนวดตัว

- MODEL BADU RESORT 80 ปริมาตรน้ำ 176 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 15 ม. 

  ขนาด 5.5 แรงม้า กำลังไฟ 380 โวลต์  

- MODEL BADU RESORT 110 ปริมาตรน้ำ 308 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 15 ม. 

  ขนาด 7.5 แรงม้า กำลังไฟ 380 โวลต์